Audyty funkcjonowania Chińskich Murów

Audyty są przeprowadzane przez międzynarodową firmę audytorsko-doradczą KMPG kwartalnie. Mają na celu ocenę zgodności działalności spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PUT Koma z przepisami prawa oraz zawartymi umowami, w szczególności Umową koncesji na usługi operatora infrastruktury teleinformatycznej powstałej w ramach projektu budowa wielkopolskiej sieci szerokopasmowej z dnia 17 lipca 2014 r.

Zakres audytów obejmuje:

  • identyfikację danych chronionych, rodzaj i zakres,
  • sposób przekazywania (wymiany) danych chronionych pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PUT Koma,
  • sposoby zapobiegania przekazywaniu (wymianie) danych chronionych pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PUT Koma.


Raporty z audytów

Pobierz interesujące Cię pliki w formacie PDF